ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป รับจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนพาณิชย์,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนมูลนิธิ,จดทะเบียนสมาคม,จดเครื่องหมายการค้า,จดลิขสิทธิ,จดเลขอ.ย.รับจดทะเบียนบริษัท
เพิ่มเพื่อนในไลน์ สำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท ติดต่อจดทะเบียนบริษัท ผ่านเฟซบุ๊ค เพิ่มเพื่อนในไลน์ สำหรับติดต่อจดทะเบียนบริษัท ติดต่อทำบัญชี ผ่านไลน์
 
แบบฟอร์มคำขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์
เลือกภาษา
วันเดือนปีที่ลงบทความ แหล่งที่มาของบทความ รวบรวมโดยadmin

การยื่นเอกสารคำขอจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน เงิน 250 บาท โดยเอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าขอรับการจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์มีดัง ต่อไปนี้

  1.แบบฟอร์มคำขอจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

 • โดย แบบฟอร์มคำขอนี้สามารถไปขอรับได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในวันที่ไปทำการ จดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร แบบฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า “แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก” ซึ่งจะมีรายละเอียดที่สำคัญในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อให้กรอกรายละเอียดเป็น จำนวน 2 หน้าด้วยกัน การขอเอกสารดังกล่าวจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่สำคัญมากที่สุดในการกรอกรายละเอียดแต่ละช่องรายการควรทำด้วยความละเอียด รอบคอบถ้ามีข้อสงสัยในจุดไหนควรสอบถามเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความสะดวกรวด เร็วในการขอจดสิทธิบัตรและจะทำให้ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องมาแก้ไขอีกในภาย หลัง ซึ่งจะกินเวลาไปอีกอย่างน้อย 60-90 วันเลยทีเดียว
 • 2.คำอธิบายหรือข้อพรรณนาถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำการขอจดสิทธิบัตร

 • เอกสาร ในส่วนนี้เป็นเอกสารที่ตัวผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้เตรียมมาด้วยตนเอง โดยเอกสารดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลในด้านต่างๆทั้งข้อมูลและวิธีการผลิต วัสดุส่วนผสม สรรพคุณและประโยชน์ รวมถึงข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ เช่นวันหมดอายุ ห้ามใช้เกินวันละเท่าไหร่เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการเตรียมเอกสารประเภทนี้ขอแนะนำให้นำ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดมาเย็บเล่มเข้าด้วยกันลักษณะเหมือนการทำงานวิจัย โดยสามารถเลือกวิธีเย็บเล่มแบบกระดูกงูหรือไสสันทากาวและวิธีอื่นก็ได้ แต่ไม่ควรจะนำเอกสารในส่วนนี้ไปนำเสนอแบบเป็นแผ่นๆอย่างเด็ดขาดเพราะนอกจาก จะไม่เรียบร้อยแล้วยังอาจทำให้เอกสารบางส่วนสูญหาย
 • 3.ข้อถือสิทธิ

 • ส่วน ที่สำคัญมากเพราะเป็นการระบุลงไปถึงขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องการได้รับความคุ้มครองจากการจดสิทธิบัตรและไม่ต้องการให้ผู้อื่นมาแสวง หาประโยชน์จากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้จากเว็บไซต์ของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th
 • 4.รูปเขียน

 • รูป ที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาขอยื่นขอจดทะเบียน โดยเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์ วิธีการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์สามารถใช้รูปถ่ายแทนรูปเขียนได้
 • เอกสารอื่นๆ

 • หมายถึง เอกสารต่างๆที่นอกเหนือจากที่กำหนดมาข้างต้น เช่น หนังสือการโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล ฯลฯ เป็นต้น

ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน

เมื่อ ยื่นคำขอและเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว ถ้าเกิดพบข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเจ้าหน้าที่นายทะเบียนจะดำเนิน การแจ้งให้ผู้ขอสิทธิบัตรทราบเพื่อมาทำการแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 90 วันเท่านั้น โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นต้นไป ซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องขอผ่อนผันเวลาออกไปได้ก่อนในกรณีที่ไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้ ถ้าดำเนินการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามและไม่มายื่นเรื่องผ่อนผันจะถือว่าผู้มาขอ ยื่นจดสิทธิบัตรทำการสละสิทธิ์ดังกล่าว ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเสียเพิ่มอีก 100 บาท

การประกาศโฆษณา

หลังจากทำการยื่นเรื่องขอจดสิทธิบัตรและทำการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้มาชำระเงินค่าประกาศโฆษณาเป็น จำนวนเงิน 250 บาท โดยจะแจ้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 60 วัน ถ้าไม่มาชำระและดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าทำการละทิ้งคำขอดังกล่าว โดยในการประกาศโฆษณาจะทำการประกาศโฆษณาลงในหนังสือประกาศโฆษณาคำขอมีสิทธิ บัตรเป็นเวลา 90 วัน เหตุผลก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ทำการคัดค้านในกรณีที่การยื่นคำขอสิทธิ บัตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือมีการแอบอ้างเอาผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นมาทำการจดทะเบียน

การออกสิทธิบัตร

ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบโดยภายหลังจากลงประกาศ โฆษณาครบ 90 วัน แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบดูว่าก่อนหน้านี้เคยมีแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความ เหมือนหรือคล้ายกันออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าไม่มีอีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย อีกทั้งยังผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกสิทธิบัตรให้ตามคำขอและเรียกมาเสียค่าธรรมเนียม การดำเนินการเพิ่มอีก 500 บาท และรับสิทธิบัตรกลับไปในที่สุด แต่ถ้าพบจากการตรวจสอบว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้คำขอยื่นจดสิทธิบัตรก็จะถูกยกเลิกเช่นกัน

 
บทความน่าสนใจ
» การบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยี
» การนำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละอาชีพ
» ใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมการเงินอย่างไรดี
» คิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
» 9 พฤติกรรมเพิ่มทักษะการเงิน
» อ่านงบการเงินง่ายนิดเดียว
» เรื่องน่ารู้ กับการส่งงบการเงิน

ID Line = cbg9

Line@ : @chonlatee กลับขึ้นบน
กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค กรมศุลกากร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฐาณข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เขตการค้าเสรีหมายถึงอะไร สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Copyright © 2010 Chonlatee Business Group Co.,Ltd. | Developed by บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด  
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Mobile: 083-622-5555,095 793-7000, 094-491 4333 Tel: 02-914 7962-4
อีเมล์ info@chonlatee.com
StatsCrop