การประปา
การไฟฟ้า
กระทรวง
ขนส่งมวลชน
ชีวิตและสุขภาพ
ธนาคาร
ไปรษณีย์
โรงพยาบาล
สายการบิน
สถานีดับเพลิง
สถานีตำรวจ
สถานีรถไฟ
สำนักงานเขต
อาหาร

กระทรวง

  กระทรวง
หมายเลขโทรศัพท์
กลาโหม (กห.) 0-2225-3695
การคลัง (กค.) 0-2273-9021
การต่างประเทศ (กต.) 0-2643-5000
วัฒนธรรม (วธ.) 0-2422-8888
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 0-2281-5955
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (ทก.) 0-2505-7370
แรงงาน (รง.) 0-2232-1467
การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 0-2283-1555
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 0-2659-6399
คมนาคม (คค.) 0-2283-3000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 0-2278-8500
พลังงาน (พน.) 0-2223-3344
พาณิชย์ (พณ.) 0-2507-8000
มหาดไทย (มท.) 0-2222-1141
ยุติธรรม (ยธ.) 0-2502-6500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 0-2640-9600
ศึกษาธิการ (ศธ.) 0-2280-2660
สาธารณสุข (สธ.) 0-2590-1000
อุตสาหกรรม (อก.) 0-2202-3000

จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทด่วน

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดสมาคม จดมูลนิธิ จดทะเบียนบริษัทด่วน สำนักงานบัญชี